2012 fibberw III (laat u voorlezen!)

 

Klonetroan


D'r Toeën leuft durch 't vasteloavendsjesjef midde in de sjtroas. 't Is e paar waeche vuur de vasteloavend. 't Zunt nit tse vöal lu in 't jejsef. Plaatsj jenóg en jemuutlieg. Aaf en tsouw jeet de jardieng van 't pashöks-je óp. Ing heks kunt droes. Ze bekiekt ziech in d'r sjpeiel. E Tanzmariesje jeet 't pashöks-je eri. Dat sjtreuft ziech jet angesj aa. Ing verpleegster óp hoeëg wiese blokhakke mit roeë kruutser kunt eroes. 't Oeniform zitst sjtrak. 't Blinkt wie wies lakleer. D'r Toeën bekiekt ziech dat. 't Lieët hem dinke an de reklaam, woa-i inne sjoorsjteeveëjer in e vasteloavendsjesjef mit ing sjwatse hank teëje d'r boam van ing verpleegster huit. Heë lieët  't zelver mar zieë. E sjtuk wieër weëd jelaacht. Ing vrauw hilt inne BH mit hondervere vas.
'Dat is jet vuur ing honderbrós,' zeët d'r  man va heur.
Bij de kassa sjtunt jet lu mit jroeëse tute. Zoeë tse zieë hant ze vuur e paar vasteloavende  i-jejole. D'r Toeën sjteet bij de rekke mit d'r klinge vasteloavendsprul. 'Kant uur 't vinge, meneer,' vroagt e jesjefsmeëdje vrundlieg.
'Jufffrauw, iech han ejentlieg nit zoeëvöal nuedieg. Ing klingiegheet.'
'Hat uur al jet óp 't oog?'
D'r Toeën veëgt ziech uvver 't oog. 't Meëdje vingt aa tse laache.
'Nae, dat meen iech nit. Hat uur al jet jezieë?'
Effe kiekt d'r Toeën 't meëdje aa.
'Mit wat vuur oog,' zeët heë.
Noen mós 't nog heller laache. 'Uur wist toch wat iech meen.'
'Juffrauw, iech hauw jeer jet confetti.'
'Doa hinge sjteet d'r confetti, meneer. Jroeëse tute.'
'Zoeëvöal broech iech nit. Ing hankvol is jenóg. '
't Jesjefsmeëdje kiekt 'm aa. Het sjwiegt effe. Het wees nit of 't laache mós of dat 't menes is.
D'r Toeën zeët nog ins: 'Ing hankvol. Dat meen iech.'
'Nae, dat jeet nit. Alling i jroeëse tute.'
Ee röltje serpentines da?'
'Óch nit.'
Ee knalhudje.'
'Alling in e dues-je.'
'Inne sjtift sjmienk.'
'Winniegstens tsing klure.'
'De blutsj in inne klonehód.'
't Meëdje sjud d'r kop. D'r Toeën trukt e troerjezich.
'Ing klonetroan da?'
't Meëdje kriet inne sjtille laach. Het jieët d'r Toeën e muultje óp e bakke.
'Sjun daag meneer.'
D'r Toeën lekt ziech ing hank óp 't bakke.
'Mieë wie drei daag.'
Heë jeet eroes. Mit nog ummer de hank óp 't bakke.