En

De manslu van de bank zunt d’r zommer jód durchkome. Nit vöal tse doeë. Waal jenóg um tse kalle. Noen in d’r herfs krient ze mieë óngerhengs. ’t Vingt mit Allerhillieje aa.
‘D’r kirkhof poetse,’ neum ze ‘t. 
Ónkroed oesdoeë. Hei en doa jet drek umwerpe. Sjoefele. De peëd aaraeche. En kaffieë drinke in ’t tsimmer bij de kapel van de kirch. Doa zörje de vrauwlu vuur. Ze hant óch jet jebakke. Zoeë jemuutlieg kan d’r kirkhof zieë. Mar ’t weëd ziech óch je-sjtried. Wienieë is noen Allerhillieje? D’r zóndieg vuur of noa d’r ieëtsjte november?  Wat maat ’t óch oes. Besser tse vrug wie tse sjpieë.
‘En de doeë hant alle tsiet,’ zeët ’t Gemma.
Het hat óp d’r tellefong jekiekd. Allerhillieje is d’r zóndieg noa d’r ieëtsjte november.
‘Da hant vier óch alle tsiet.’
Ziene man nimt ing moefel van ’t jebeks. Vuur ’t durchsjlikke zeët e nog jet.
‘Ejentlieg is Allerhillieje sjunner wie krismes. Ainfach. Jee jesjneur. ’t Weëd vrug duuster. Keëtse brenne. Nuuks mós. De rouw kan.’
D’r Friedel drinkt ziech de tas leëg.
‘Doe has reët. En hei en doa zies te lu bijenee kome. Tsezame noa d’r kirkhof. “t Vruiere losse leëve.’
’t Gemma sjud nog ins de tasse vol.
‘En ziech vräue óp wat kome jeet.’
Dat dunt de manslu en vrauwlu van de bank. Tsezame d’r winkter durch. Sjritte zetse in d’r jaad van oeëts. Buttele in de eëd. Herfsblomme bluie.
‘En…,’’t Gemma wilt nog jet zage.
‘En…,’ dat is jenóg.