Klink

Ins de waech kunt ’t Leida, ing vrauw oes de sjtroas bij d’r pap ’t hoes poetse. Vuur de krismes bliet ze langer.
‘Vuur de fesdaag jehuet ziech inne richtieje hoespoets,’ zeët ze.
’t Letste sjroebt ze ’t sjtuupje an de vuurduur. De klink blinkt jód. Die hat ze mit kófferpoets jód ópjevraeve.
‘Kiek ins, de klink blinkt.’
D’r pap laacht ins.
‘Dat zeës te mit sjtroalende oge, Leida.’
Wen ’t veëdieg is, jieët d’r pap ‘m jet extra’s vuur de fesdaag.
‘Danke, óch sjun daag.’
Hu is ‘t d’r vuurletste zóndieg van d’r Advent. Heë leëst in e bóch mit kris-jesjiechtens. Pianomoeziek klinkt oes d’r radio. An duur is ’t naas. De loeët jries. Bleer plekke óp de terrassjting. Nuuks um e komend fes-jeveul tse han. ’t Weëd jesjeld.
‘Weë kan dat zieë? Óp d’r zóndiegmiddieg? Bij dat weer?’
Allenäu vroage die d’r pap ziechzelver sjtelt. Antwoade kan e vinge went e ópsjteet. Boese an de duur. Dat doert effe. De duur jeet óp. Jinne tse zieë. An de klink hingt an e köadje e krissjtelsje. Mit e brifje. ‘Ing sjtroalende klink.’ D’r pap nimt ’t mit eri. Zetst ’t óppen dusj. Sjtikt de dreide keëts aa óp d’r adventskrans. Heë kiekt eroes. Mit e komend fes-jeveul. De oge blinke.