Tradietsiejoeën

Dees te jet vuur de tswaide moal, is de kans jroeës, dat ‘t ing tradietsiejoeën weëd.  ’t Vas likt vuur de komende joare. Of-s te wils of nit. Of doe huets jeweun óp d’rmit. Mar dat likt d’r Kep nit. Vurriegs joar zunt ze d’r mit aajevange. Dreikönnegke in ’t dörp. ’t Hat sjpas jemaad. Doarum wilt e d’rmit durchjoa. Jing las va d’r tswank um jet tse mósse blieve doeë. Mar de jebórjeheet in ’t moment. Dat verbingt.
D’r Kep woeënt nog ummer in ’t dörp. Heë hat de angere werm ezoeë wied kraeje, dat ze kome. Mit jenauw wie d’r Kep de bijname va vräuer. D’r Mel, d’r Balt, d’r Sjteer. Ze sjtunt bij d’r Kep in ’t woeëntsimmer. D’r krisboom sjteet nog óp. Hu d’r letste daag. D’r Kep hat ‘m óp hillieje oavend ópjezatsd. Langs de moer is e lang lint jesjpanne mit klöks-jer. Jiddes joar kunt e nuit d’rbij. De sjpas va durchjoa. Leëvenszin.
Mit inne sjtóp durch ing keëtsevlam maat d’r Kep ’t jezich sjwats. Sjtrich noa sjtrich weëd e Kasper. De angere kleie ziech. De name endere. Melchior, Balthasar. D’r Sjteer dreëgt ziene naam i jen heng. Zoeë junt ze langs de hoezer. Zingend. Ze sjelle nurjens aa. Hei en doa jeet ing duur óp. Krient ze jet tse drinke of tse aese. E deel lu hant ziech bij hön aajesjlaose. De letste duur woa ze kome is die van de wieëtsjaf. Evver nit jenauw wie ’t vurriegs joar is ze óp. D’r Sjteer kiekt d’r Kep aa.
‘Wóts doe dat nit?’
Deë sjud mit d’r kop.
‘Weë verwaad zoeëjet? Ing wieëtsjaf tsouw óp zamsdiegoavend.’
‘Zoeë zies te mar,’ zeët d’r Mel, ‘tradietsiejoeëne kanne ziech endere.’
D’r Kep winkt.
‘Koom, vier junt noa miech heem. In d’r sjtal is plaatsj jenóg. Jenauw wie in de kris-jesjiechte.’
D’r Balt pakt de klink van de wieëtsjafsduur vas.
‘Jenauw wie in de kris-jesjiechte. Tsouw.’
Zingend junt ze tseruk noa d’r Kep heem. Allenäu helpe ze mit um van d’r sjtal ing jemuutlieje wieëtsjaf tse maache. Bude sjtrue, heeslófkanon. Aese en drinke hant ze nog uvver va wat ze óngerweëgs kraeje hant. E paar sjtundjer zunt ze zoeë bijenee. Lang jenóg um va könnik prins tse weëde. Va krismes noa vasteloavend.
‘Zieëlieje alaaf,’ ruft d’r Kep, ‘bis...’
‘Bis die tsiejoeën,’ zeët d’r Balt.
D’r Kep laacht ins.
‘Tradietsiejoeën.’