Ummer ‘t zelfde

In ‘t höks-je bij de bushalte zitst ‘t Miets. Tse wade óp de bus. ‘t Is in d’r tsiet. ‘t Karool kunt aalofe. Trukt e waarkeersje mit ziech mit.
‘Óch óngerweëgs, Miets?’
‘Joa, iech jon ins bis óp d’r maat.’
‘Doa mós iech óch zieë. D’r sjlussel van de hingerduur is aafjebraoche. Iech mós  inne nuie han.’
‘t Miets sjuuft e sjtuks-je óp. Ze zitse neëveree. An de anger zie van de sjroas sjteet e jroeës sjild mit plakkate van d’r polletiek.
‘Karool ze kieke allenäu ‘t zelfde. Ze laache um sjtimme tse krieje. E paar köp zunt jenauw wie veer joar jeleie. Alling auwer. De rimpele hant ze voetjewirkt.’  
‘Miets inne va dön sjteet urjens angesj bij. Hat zicher ing nui partij.’
‘Joa, doa kriet e misjien mieë sjtimme.’
Ze laache ins. Óp ee bild hat me ing klonenaas jemoald. De drei lettere van de partij durchjesjtreefd. Drónger sjteet jesjraeve. KWJ. Kunt wal jód.
‘VZWZ,’ zeët ’t Karool. ‘Vier zalle wal zieë.’
‘Zal iech ins noa ze winke, Karool. Weë wees winke ze tseruk.’
’t Karool sjtelt ziech reët.
‘Wens te dat jeleufs. Iech jeleuf wat iech zien. En dat is de bus.’  
Ze sjtieje i. De bus vieët voet. De lu óp de bilder sjtare vuur ziech oes. De bushalte is leëg. Ze blieve kieke. Noa links, noa reëts, sjnak vuur ziech oes. Ummer ’t zelfde.