Jediechte in ’t park

Hei en doa sjtunt jruupjer lu. Ze verzammele ziech rónk ’t Gon en ’t Marjo. Ónger sjirme. ‘t Rent. Inne fotojraaf kniepst foto’s. ’t Park is leëg. En vuural naas. ’t Gon trukt inne plastic zak van inne failer aaf. Sjtee oes de natoer. Doa-óp ing iezere plaat mit wöad. E jediech. ’t Weëd jesjpraoche. Jeloesterd. Vuural jeleëze. D’r sjriever leëst zie jediech. In ’t Hollendsj. Tswai moal. Jediechte wase in ’t leëze. Riefe. Wie jouwe wieën i jaore. ’t Jeet uvver de koel va vruier.
Uvver ’t pad junt ze wieër. Hinger ’t Gon aa. Durch d’r reën. Ing jondel uvver de zieë va wöad. D’r nieëkste failer is óch i-jepakt. Noen deed ’t Marjo de tuut d’rva. E dialek-jediech. ‘Sjtilte. Wat hat sjtilte ós tse zage.’
D’r diechter leëst. Inne helikopter vleit uvver. Maalt ’t jediech  i d’r sjlal va  zieng vlue-jele. Inne laach bliet hinger. De lettere reëne óp de eëd. D’r diechter zammelt ze werm in zie jediech. D’r dreide failer dunt ze tsezame de tuut d’rva. ’t Gon en ’t Marjo. E jediech uvver verbij joa en blieve.
De lu ónger de sjirme junt tseruk. Noa ’t jemeendehoes. Hön wöad blieve. D’r wethouder sjprikt e dankwoad. Bij ing tas kaffieë en e sjtuk riesvlaam. D’r sjloes van inne nase middieg mit werm wöad.
An duur rent ’t nog ummer. ’t Park is verlosse. Inne intsieje sjpatseerjenger leuft uvver ’t pad. Ziene hónk ruucht an inne failer. An de lettere. Tswaimoal. Da jeet e wieër. Sjtil, oane ’t puëtje óp tse heëve. ’t Jediech waast.