Jemuutlieje zits

Joare jeleie zose ze tsezame in dezelfde klas. Rije banke. Hingeree, neëveree. Zes joar lang. Bis ze wasete oes de kótte bóks. Me tróf ziech wal nog óppen sjtroas. Foesballete tsezame. Toere óp d’r fiets. Feste viere. Mit en mit vong jidderinne aa ziene eje waeg tse joa. De erinneroenge an ee wasete koom nog. Wat bliet is evver jans jet.
Ummer kótterbij kunt ’t moment dat me de vruier tsiet nog ins wilt beleëve. Hu is ’t da zoeë wied. D’r Lou, d’r Lei, d’r Wiel, d’r Pee en d’r Pee. Ze junt ieëtsjt e sjtuk mit d’r auto. Plaatsj jenóg. Dat is wiechtieg vuur kneie óp leëftsiet.  Noa e haof sjtundsje kome ze aa bij inne van de Pee’s. Deë woeënt bij inne jroeëse busj. Zieng vrauw en heë sjtunt ze óp tse wade. D’r emfank is hatslieg. Zoeë bliet d’r janse daag. Van al jenóg. Vuural tsezame. An d’r dusj. Sjpatsere. Vertselle. Loestere. Kweer durch al hin, laache. Jans vöal laache. En midde in d’r busj, tsezame óp ing bank. De langste in ’t Guinness Book of Records. Vuur hön bliet de jruetste bank, die van hön erinneroeng. Doa kanne sjplintere i zitse. Mar hat vuural inne jemuutlieje zits. Joa zoeë neume ze d’r daag. Inne jemuutlieje zits. An d’r sjloes van d’r daag jrusse ze ziech. Sjoeëlvrung. Bis jauw. De erinneroenge zunt jewase.