Vivre

D’r janse oavend hauw e ziech jevräud. Mörje is d’r ieëtsjte daag mit zommerlieje temperatoer. Inne jroeëse toer hat e ziech vuurjenoame. Óp d’r fiets in de kótte fietsbóks. De ieëtsjte moal dis joar. Wie ummer is e vrug óp. De zon kunt jraad boave d’r horizon. ’t Is nog frisj. Heë deed ziech ’t jes-je aa. Uvver de velder hingt nieëvel. Ing jesjiechte um tse zinge. ‘Mist hing op 't land.’ ’t Lid klinkt. Oes de nieëvele. Keurt de zieël. Zingt ‘m werm. ’t Vrugjoar in inne daag noa zommer.
D’r Hannes
treënt de pendale rónk. Joar noa joar. Ing welt woa-i heë ziech heem veult. Um uvver tse zinge. Dweësj durch alle nieëvele. Zieng wólk. Drieft noa ’t dörp ónge an ing drieën. Inne ober sjtabelt de sjteul oes. ’t Terras vuur inne zonnedaag. D’r Hannes vieët langs. Da huet heë ing sjtim. Leëvend wie leëve. Heë knieft de remme i. Bliet sjtoa. Kiekt vuur ziech oes. Hei wil e blieve. Mitzinge. De sjtim keurt ‘m. Jieët ‘m e
ieëwieg jeveul. Mist óp ’t land. Nieëvel uvver zie jemuut.
Heë vieët wieër. De pendale drieëne rónk. Inne zommerdaag um boese ziechzelver tse sjtieje. D’r nieëvel trukt óp. De zon werm. ’t Land pril jreun. ’t Is nog mai. Mit e
ieëwieg zommerjeveul. Zoeë bliet ’t vuur d’r Hannes. Inne daag deë bliet. Mieë wie inne zommer lang.
Vivre. Leëve.