Dansante

’t Hauw hön jód jevalle. D’r Joeëhan en ’t Lies. ’t Vurriegs joar in ’t noajoar mit de bus dróp oes. Noen junt ze werm. Jraad nog vrugjoar, evver waal al mit zommerlieje temperatoere. Óch noen e paar daag noa ing sjtad nit tse wied voet. Doa jieët ’t jiddes joar óp d’r deesdieg noa Pinkste ing bezóngere brónk. Doa sjpringt me bij. Wie ’t Lies mit d’r vuursjlaag koam, hat d’r Joeëhan is jód jelaachd.
‘’t Liecht óp vasteloavend. Jet um tse sjpringe. Da is ’t vuur miech al jód.’
Heem in ’t tsimmer hat heë jeproofd. Tswai sjritte vuuroes, drei tseruk. Zieng vrauw laacht.
‘Doe jees hingeroes. Tswai sjritte tseruk, drei vuuroes móts te zetse.’
‘Of vrauw tswai hingeroes, tswai vuuroes.’
‘Da jees te nit vuuroes en nit hingeroes.’
‘Dat is doch ejaal. Vier hant tsiet jenóg.’
Ze laache ins hatslieg. De sjtiemmoeng zitst al jód dri. En dat weëd alling mar mieë. Óp d’r plai bij de bus sjtunt bauw dezelfde lu wie ’t vurriegs joar. Óch die hant ’t uvver de sjritte. Wievöal vuuroes, wievöal hingeroes. D’r chauffeur bejrust ze. Wen ze voetvare lekt heë durch d’r microfoon oes wie ’t wirklieg is. De lu van de brónk sjpringe nit. Ze danse. D’r Joeëhan kratst ziech ins óp d’r kop.
‘Went dat mar nit tse lestieg is.’
‘Nae,’ zeët zieng vrauw, ‘vier dunt nit mit. Vier kieke alling mar.’
Ze zunt óp tsiet aakome. Óp d’r maat vinge ze ing sjun plaatsj. Vuuraa. Kanne ze ’t jód zieë. De moeziek huet me al va wieds. D’r Joeëhan vingt aa mit tse beweëje. ‘Wat ing sjun melodie.’
Dat hat e nog menniegmoal jezaad. Tswai en ing haofsjtond lang trók de procession dansante langs. Ummer werm die ing  melodie. Doezende lu. Tsezame i vräud. Haode ziech mit duch vas. Maache aafwesselend sjritte noa links en reëts. Bauw
vieëtsieg moeziekkapelle. Zoeë ainfach. Oane langwiele.
’t Fes jeet noa aafloof durch. Óp terrasse. In wieëtsjafte. Sjtroase. Plaie. Nog ummer dezelfde vräud. Oane langwiele. Dat hat d’r Joeëhan nog döks jezaad. Wen ze ’t oavends noa ’t tsimmer junt. Fleut heë de melodie.nog ummer.’t Woar jet va brónk, ’t woar jet va vasteloavend. ’t Woar vuural danse. Vuural vräud. Va jónk bis aod. Oes alle ekke van de welt. Tsezame. Zoeë sjun kan ’t zieë.