Zivvehónged meter

D’r Ralf likt lankoes in d’r sjtool vuur d’r tillevies. Dat zal de komende tsiet de maneer va zitse zie. Foesballe kieke. Nit óp d’r pónk van d’r sjtool. Oane oranje. Nuuks je-tseerd. Jinne pool mit oessjleëg. Óp d’r tillevies is inne projram uvver d’r finale va vieëtsieg joar jeleie. Doe verloor Oranje van Argentinië. In de letste menuut inne sjoes teëje d’r poal. Pech. E paar sjpillere zunt in ’t sjtadion va doe. D’r Brands en d’r Haan. Ze sjtunt bij deë poal. Óch inne sjpiller van Argentinië is d’rbij. D’r Luque.
‘Häu Oranje jewonne, da woar ’t verdeend jeweë,’ zeët e.
D’r Ralf zuet ins.
‘Doa zunt vier vet mit.’
D’r Luque sjwiegt effe. Drieënt ziech um en wiest.
’Doahinge. Zivvehónged meter hei vadan woeëte lu jefolterd, vermoad. Oes ós eje land. Umdat ze ziech werete teëje d’r president. Inne sjreklieje dictator. Ónkroed, woare die lu vuur dem. En óngertusje foesballete vier hei.’
Da kiekt e de Oranjesjpillere aa.
‘An uuch hant vier tse danke dat de welt hei uvver besjeed kroog. Uur hat mit vrauw-lu va manslu jekald. Die woare ópjepakd. Ze zoeëte hön. Óch mamme woare d’rbij. Uur hat mit ze jekald. De welt kieket mit.’
De sjpillere veëje ziech ing troan aaf. D’r Luque zuet ins.
‘Wen vier dat allenäu jewesd hauwe. Da hauwe vier doe nit kanne foesballe.’
D’r Ralf zetst ziech reët.
‘Zivve hónged meter. Zoeë kótbij,’ bedinkt e ziech.
Heë kiekt eroes. D’r man van de uvverzie trukt ’t ónkroed oes. Heë hat inne oranje trieko aa.
‘Dat deed e um tse tsenke,’ fluustert d’r Ralf.
E paar meter. Zoeë kótbij. Um tse tsenke. Da laacht heë ins. Ónnuezel vuur wöad. ‘Zivvehónged meter,’ zeët e. ‘Wie wied dan óch. ’t Bliet sjreklieg.’  
Óp d’r tillevies weëd jefoesblad. Vuur d’r Ralf inne kingerdreum.
Zivvehónged meter. E maarrieje. {gotop)

maarrieje - nachtmerrie