Sjpore

De letste waech vuur de sjoeëlvakans. De kinger junt e paar daag noa d’r boer boese ’t dörp. De jroeëse sjloffe i tente tusje de obsbeum. De klinge in de sjuur óp bed-der va häu. Uvverdaag sjpieële ze in d’r busj. Zukke sjpore uvver de weëg durch bluiende eëpelsvelder. Langs koareblomme en klatsjroeëze. In d’r jeróch va jeël floer. Bouwe  in de wei van d’r boer hutte mit d’r meester Rik. Moale zonneblomme mit de juffrauw Lilian. Ze liert de kinger e lidje uvver kui die laache in de wei. Honder die juuche va sjpas in ‘t hok. Hane die jodele va vräud bij d’r nuie daag. Ze zingt mit sjtroalende oge. Ing sjpas um kinger tse losse lieëre.
Vuur ’t sjloffe joa zitse ze rónk ’t kampvuur. D’r meester bakt sjwelmentjer mit de kinger. Tsezame vertselt e mit de juffrauw ing jesjiechte uvver e land wied voet. Woa vuur jidder pieng e ploaster is. Vuur jiddere sjtriet ing doef va vrid. Woa plaatsj is um tse sjpieële. Meersjedreume langer doere wie de naat. Da junt ze sjloffe. ’t Land wied voet kunt kótterbij.
In d’r mörje jrust d’r haan. De kinger zitse an jroeëse duzje. Drinke milch van de kui. D’r meester Ed bakt frisje aier van de honder. En de juffrauw sjmiert sjneie broeëd mit kieës. Sjneie mit zeem. Allenäu van d’r boer. De kinger hant jouwe appetiet.
De sjpas van e joar lang lieëre. E joar lang kinger. Hu e fes. Noa de vakans jeet ’t wieër. Noen ieëtsjt oesraeste. Dat is d’r appetiet vuur d’r meester Ed. De juffrauw Lilian eest mit sjtroalende oge. Biest in ing bóttram mit kieës en zeem. Sjpore noa de vakans. ’t Sjmaacht.