Jlans

Jenóg drinkbechere hat d’r Hannes mitjenoame. Tswai an d’r fiets en e paar in d’r rukzak. Dat is wiechtieg in de hits. Noen vilt ’t nog mit. In alle herjodsvrugde. Wat inne zommer. Foesbal oane oranje hat e uvversjtange. Doe koam d’r Tour. Nog jraad jee jeël. Mar jans jet jlans. Vuur d’r Tom. Doa kan d’r Hannes wieër mit. Lieët de bee i zie jeveul inne sjlaag flotter drieëne. De komende joare sjtunt vier mit renne jód d’rvuur.
In ing drieën likt in ’t sjrue-jraas inne foeks. Aajevare. D’r Hannes hilt i. Ziet dat ’t deer doeëd is. Van de anger zie kunt inne klinge vrachwaan. D’r chauffeur deed ing tuut um d’r foeks. Lekt ‘m hinger óp d’r waan.
D’r Hannes vieët wieër. Zieng jedanke jevange durch absjied. Heë sjud ins mit d’r kop. Óch bij hem in de noabersjaf hant ze adieë mósse zage. Vuur ummer. Inne noabervrunk. De erinneroeng fietst mit. En doa-i zitst óch inne laach.
Zieng bee kome werm in d’r trit va sjnelheet. Vuuroes d’r blik. Hingeroes bliet in d’r rukzak. Jans jet kilometere hat e dizze zommer jevare. Mit e jeveul va jeël. D’r jlans va rouw.