Kluubje

Joarelang träu an hön kluubje. ’t Ine en d’r Chris. Ze sjriechete ’t hoes aa in de klure van d’r kloep. De dure jeël. De sjtiele sjwats. In d’r jaad jeël blomme. Vuural Af-riekaantjer. De sjwatse zunt lestieg tse krieje. Doavuur hant ze auberzjiene sjtokroeëze jezieënd. Zunt bauw sjwats. In d’r vuurjaad waast jraas. Doa-óp sjteet ing bank. ‘Dugout’ sjteet dróp jepienzeld. De plaatsj um tse kriesje en tse laache um hön kluubje.
Noen is ’t al ing tsiet lang kriesje. Hön kluubje ing klas deper. Kunt ’t nog ins jód? Vuur hön waal. De sjtiele en dure zunt frisj jesjtraeche. De blomme wase. Mar is ‘t teëje besser wisse i? Supportere kenne mar ee wisse. Dat is ’t jeveul vuur ’t kluubje. Alling, ’t is noen eemoal zoeë. Leed bliet langer hange da vräud. Ze haode ziech de hank vas. ’t Ine en d’r Chris. De kate vuur d’r nuie sezong sjtunt óp de kas. Sjpillere en besjtuurdere kome en junt. Koste heng vol jeld.
Zie blieve óp hön plaatsj. Koste nuuks. Verdene vräud.