Bilder

Ing tsiet va bilder. D’r Ieëtsjte Weltkrig hónged joar sjloes. ‘The poppies in the Flanders fields’. Klatsjroeëze, ing erinneroeng an leed. Angs kunt óp. Los ‘the poppies’ nit verwelke. Durch haas en ejedunk. ’t Bejint dróp tse lieche.
Klone lofe durch de sjtroase. Kluur in ’t leëve. Sjenk une laach. De welt rónk.
Kinger junt mit d’r wegkeman en luet. Ze lofe in de oavendlóf durch de sjtroase. Bringe lit in d’r duuster.
Óch óp kirkhöf brenne keëtse i luete. Bluie nog Allerhillieje chrysante. Wies va hofnoeng.
Ing tsiet mit sjpel va bilder. Ing sjriefster bringt e nui bóch oes. ’t Jeet uvver vrunker. Tsezame ’t joar rónk. Fester durch joarestsiete. Kapsjtök in de tsiet.
Ing tsiet riech a bilder. Ze klinke i moeziek. Um noa tse loestere en tse kieke. Oane jrenze. Sjproach mit klanke oes ’t deepste. Moeziek die verbingt. Jedrage durch bilder van ónendliegheet.
De tsiet. E bild.