Verbóngeheet

Rónk de lampepöal sjtunt krisboom. Vas-jebónge teëje sjtórm en misjien óch lang vingere. Óp d’r plai va verbóngeheet hat inne kuunsler tswai sjteul jeplaatsjd. E monument van iech en doe. Teëjenuvveree um ziech aa tse kieke. Ziech tse zieë. Tswai kinger zitse dróp. Ze sjpringe óp. Verwessele va plaatsj. Hant de jruetste sjpas. Sjpieële ’t sjpel van iech en doe. Iech i doe. Doe i iech. Hönne laach klinkt uvver d’r plai. Da lofe ze wieër. Erm uvver de sjouwere. Verbónge.
’t Is rui-ieg. Inne eecheboom sjteet óp d’r plai. Drónger ing  bank. Ing vrauw zitst dróp. Tute van e jroeës jesjef neëver ziech. Ze sjteet óp. Leuft noa de tswai sjteul. Zetst ziech. Oes ing van de tute holt ze ing keëts. Sjtikt ze aa. Zetst ze óp d’r sjtool teëjenuvver ziech. D’r pap van de döatesj kunt langs. Leuft jet rónk. Misjien ziet e al jet vuur ónger d’r krisboom. Vuur zieng famillieë. De vrauw óp de bank sjteet óp. Winkt noa ‘m. Heë zouw kome. Zelver jeet ze voet. Lieët de keëts sjtoa. D’r pap waad effe. Da jeet e zitse. D’r  sjtool va sjtee veult werm aa. Iech i doe. Zoeë jeet e noa heem. De keëts nimt e mit. De tswaide keëts. Va verbóngeheet. Vräud óp d’r angere. Sjtrak kome de kinger. Tswai keëtse zalle brenne.