Hingerzie

’t Is e sjtuk lofe vuur d’r pap. Noa ’t Traud en d’r Harie. In de kristsiet ligke bij hön hingenum e deel krisbeum. Ze vinge ’t sjun um die tse verkofe. Ing sjpas va joare. Lu oes d’r trengel kome jeer bij hön. Doabij kan me doa jemuutlieg inne Glühwein drinke. Krismoeziek klinkt oes lautsjpraechere. ’t Oavends junt de lempjer aa. Me vertselt ziech jet. En wie dökser de bechere jevöld weëde, wie mieë me i sjtiemoeng kunt vuur de fesdaach.
D’r pap leuft tusje de krisbeum. Inne sjweierzoon is mitjejange. Ze neëme ziech de tsiet. ’t Is jiddes joar al e fes óp  ziech. Inne krisboom jelde. D’r sjweierzoon hilt inne boom vas. D’r pap leuft drum hin. Bekiekt ziech d’r boom van oave bis ónge.
‘Inne sjunne boom.’
Heë dinkt effe noa. Kiekt eraaf.
‘Deë hat waal ing dikke vót.’
Ing vrauw leuft jraad langs.
‘Meent uur miech?’
D’r pap kiekt heur aa.
‘Nae, iech hauw uuch nit jezieë. Mar wen iech uuch zoeë bekiek. Ziet ’t jód oes.’
De vrauw drieënt de hingerzie noa d’r pap tsouw. D’r pap laacht.
‘Óch zoeë.’
De vrauw leuft durch. Drieënt ziech nog ins um.
‘Sjun daag.’
Inne hatslieje laach klinkt.
‘Inne laach deë huet bij inne sjunne daag. Bij werme Glühwein,’ zeët d’r sjweierzoon. D’r pap knikt.
‘Inne daag um nit de vót i tse han.’
Tsezame drage ze d’r boom noa heem. Woa sjun daag wade. ’t Is al duuster. D’r pap kiekt eróp.
‘Sjun daag. Óch tusje de sjtere. Bij de engele van erinneroeng.’
Heem sjtikt e de veerde keëts aa.