Zörg

Óp de duur van de auw kirch hingt e plakkaat. Dis waech is e konzeët van de harmonie en d’r koer. Jet vuur in de Jouw Waech. Sjtukker oes de Matheus Passion en Jesus Christ Superstar. E junke van de Scouting mit ing kollektebus leuft langs. Hat inne dóch umjeknupd. Sjelt hoes a hoes aa. Óch bij d’r Joeëhan. Zieng vrauw maat de duur óp.
‘Iech kom vuur Jantje Beton,’ zeët ’t junke.
‘Hitsjt doe Jantje,’ vroagt ze.
‘Nae, iech heesj Jeffrey.’
‘Jeffrey Beton?’
‘Nae,‘ laacht ’t junke.
De vrauw van d’r Joeëhan laacht óch. Ze duit jet in de bus.
‘Iech zoog diech al aakome. Jantje Beton zörgt mit vuur uuch. Dat uur kant sjpieële.’
‘’t Junke knikt.
‘Danke.’
D’r Dris sjtikt jraad de sjtroas uvver. Heë jeet óch langs de hoezer. Sjelt alling aa bij kranke lu. Um e blumpje aaf tse jeëve. Jraad woar e bij d’r Haar, ing sjtroas wieër. Heë kan nit mieë aese en sjlikke. Koom beweëje. De daag zunt jetseld. De oge sjtroalete wie heë de blomme zoog. D’r Haar moalet mit inne vinger troag e hets-je óp ’t kusse.
D’r Dris veëgt ziech ing troan aaf. De vrauw van d’r Joeëhan ziet ‘m aakome. Ze jrust. Oane wöad. Vuur versjtendnis is dat jenóg. Versjtendnis vuur zörg. Jenóg vuur de Jouw Waech.
Ing troan óp e bakke. E hets-je óp e kusse. Leed weëd vräud. Pril kingersjpel. Betonsjterk.
Langer wie ing waech.