Rónkjank

Wat inne zóndieg. Dreikönnegke en d’r Prins oesróffe. Allenäu óp inne zóndieg. Dat kunt nit flot vuur. Doarum vange ze mit ’t Dreikönnegke-zinge al vrug aa. Doabij waor ‘t vurriegs joar de intsiegste wieëtsjaf van ’t dörp tsouw. En noen is ze zoeëjaar jans jesjlaose. Mar dat maat hön nuuks oes. ’t Vurriegs joar hant ze d’r sjtal van d’r Kep umjekroamd. ’t Woar nit winniejer jemuutlieg dan de wieëtsjaf.
Noen hauw d’r Kep alles veëdieg. D’r Mel, d’r Balt en d’r Sjteer zunt óp tsiet. ’t Weëd hu inne lange daag. Ze vange mit sjpek en ai aa. Da umkleie en ’t sjwats sjmienke van d’r Kep. Zingend trekke ze durch de sjtroase. D’r Sjteer vuuróp. De Dreikön-negke d’rhinger. Wie ummer krient ze óngerweëgs van al. Jet um tse aese en tse drinke. ’t Jeld jeet in inne pot. Dis joar vuur Kika. Ummer mieë lu sjlisse ziech aa. In d’r loof van d’r middieg zunt ze werm tseruk bij d’r Kep heem. D’r sjtal völt ziech.
Óp d’r plai vuur de kirch weëd d’r nuie prins oes-jeróffe. Noen trukt deë durch de sjtroase. Mit moeziek en jarde. De komende tsiet is vuur de vasteloavend. En in d’r Jsjtal van d’r Kep endere de Dreikönnegke ziech mit in ’t Drei-jesjtirn. Boer, Jómfer en Prins. Ze maache d’r rónkjank in d’r sjtal. D’r Sjteer vuuróp. Als nar.  
In de vrujje oavend junt ze noa heem. Nieëks joar kome ze werm. Dreikönnegke. Vasteloavend en krismes óp inne daag.