Rotonde

D’r Vasteloavend vilt sjpieë dis joar. Doarum zitse de tswai breur nit in d’r jannewaar an d’r kuchedusj, mar bejin fibberwaar. ’t Is al jet langer kloar. Ze zitse óp inne zóndiegnommedaag in de kuche. Jraad wie ‘t vurriegs joar likt e jroeës  sjtuk papier óp d’r dusj. En tswai viltsjtifte. Sjtiechwöad sjrieve. Vuur d’r óptsóg. De sjnapsflesj sjteet  midde óp ’t papier. D’r Jean trukt óch noen inne tsirkel rónk de flesj. De tsong oes d’r mónk. D’r viltsjtift kwietsjt uvver ’t papier.
‘Rotonde-sjnaps’, sjrieft e d’rbij.
De ieëtsjte jleës-jer weëde i-jesjód.
‘Jezóndheet broor’, zage ze teëjenee.
‘Burjemeester’, sjrieft d’r Allewies.
‘Böl’, sjrieft d’r Jean drónger.
‘Wat meens te heimit?’
‘Bij miech óp ’t werk zaat inne: D’r nuie burjemeester mós böl han.’
‘Wat meent e doamit?’
‘Karakter. Vuus óp d’r dusj. Inne keël.’
‘Of vrauw wie inne keël?‘ ‘
‘Ejaal woa de böl zitse? Boave of ónge.’
‘Junt vier doa jet mit doeë?’
Tusje de sjluuk sjnaps durch moale ze tsezame inne burjemeester óp ’t papier. Va alle meuglieje jendere. Óngertusje vilt d’r duuster i. Ze neëme absjied. De rotonde sjnaps vilt drueg. Óp ’t papier sjteet jroeës jesjraeve.
‘D’r nuie burjemeester. Van alle zieje miensj.’
An duur drieëne ze allebei e rönks-je.
Hön rotonde. Um tse sjnappe.