White Thursday

E jroeës sjpektakelsjtuk woar ’t jister óp d’r maat. Jans jet jong lu woare óp de bee. Danse, sjpringe. Moeziek sjallet oes boxe. Mörje jing sjoeël. Ing kótte vakans.
‘White Thursday’ sjtéet óp e sjpandóch. Hingt boave de buun mit d’r diskjockey. De ópmoas noa ’t Oeësterfes. D’r daag va broeëd en wien. Va durchjeëve. Va dele. Bis sjpieë in d’r oavend. De naat noa d’r vriedieg. Va drei moal hane krieëne. In d’r vrujje mörje. D’r maat weëd ópjeruumd. Bechere tute doeëze. Reste van ’t oavendaese va jister. ’t Letste vuur ’t sjloffe joa.
White Thursday weëd ópjerold. Verwaard in ing doeës. Bis ’t nieëks joar. Lanksaam weëd d’r plai ring. Ummer mieë van d’r vriedieg tse zieë. Leëg d’r maat. Alling d’r visjkroam bliet sjtoa. Inne sjtille daag. Ainfach. Broeëd en wien zunt óp. Visjjeróch drieft uvver d’r maat. Inne vriedieg. Jenóg um tse dele.
Inne Jouwe Vriedieg.