Val

Zommerlieg zunt de temperatoere. Vrug in d’r mai. Tsiet va kótte bókse brikt aa. Evver ’t mörjens kan ’t nog frisj zieë. Dat hat d’r Hannes d’rvuur uvver. De tsiet vuuroes zieë. Vernikkele van de kouw. En sjtrak sjtriecht d’r zommer langs de bee. Noen nog ónbekankd. In de tsiet weëd ’t wal bekankd. ’t Is sjun ruiieg. Jraad vuur d’r jroeëse sjtroom is e werm oes ’t huevelland. In de vrugde óngerweëgs. ’t Ónbejrensde sjpilt ‘m durch d’r kop. De jroeëse ónendliegheet. De foto  van ’t sjwats laoch hat e vuur ziech. Bejin en sjloes in ee bild. ’t Jieët ‘m vluejele. ’t Jeleuf in de vrijheet. Nit bedaad. Leëve oane dogma. D’r ieëtsjte huevel hat e hinger ziech. Da kunt ónjeleuf in ‘m óp. Inne jroeëse sjtroom rennere hoale hem i. Allenäu mit nommere óp d’r ruk. In de hóngede. Hei mós e flot voet va zieë tse kome. In ’t nieëkste dörp losse de rennere de kirch links ligke. Ze sjlunt reëts aaf. D’r Hannes vieët reëtdurch. Inne renner deë kót hinger hem fietst hat ’t nit durch. Verwaat nit dat inne oes de rij danst. D’r Hannes likt jesjtrekd neëver d’r fiets. Veult ziech in e sjwats laoch. Drieënt ziech óp d’r ruk. Kiekt langs d’r kirchtoere eróp. Heë huet inne vlók. E paar rennere bekömmere ziech um d’r Hannes. Pienglieg sjtiecht e werm óp d’r fiets. Heë kan wieër. Mit sjtich i jen lief. Inne blutsj in d’r helm. De kirch lieët e hinger ziech. ‘Links ligke,’ zeët d’r Hannes.
’t Bild van ’t sjwats laoch hat e werm vuur ziech. Woa tsiet en roem bijenee kome. Sjtart en fieniesj. D’r Hannes is óngerweëgs. I herjódsvrugde. I de sjwöardekraf. D’r helm oes-jeblutsjd.