Doeëdsjtil

’t Is inne daag um sjtil tse zieë. Veer mai. Tswai menute um mieljoeëne doeë. Miljarde krigs-jeld. De vane hange haofsjtok. D’r Hannes is óngerweëgs óp d’r fiets. Óp waeg noa ing plaatsj oes ing jejsiechte. Heem döks vertseld. D’r Hannes is noa d’r krig jeboare. Zieng breur en sjwestere nit. Ze zunt va vuur of oes d’r krig. Hön jesjiechte is ‘m bij blaeve. Ze moeëte óp de vlóg. Tse vós. Tsengdoezende lu. Wied boese de jrenze van hön hemet. Óp waeg noa lu die de dure vuur hön ópzatse. Óngerdaach jove.
Bij e kruuts hilt d’r Hannes de bee sjtil. Heë sjtiegt aaf. Óp die plaatsj vónge lu d’r doeëd. Ze woare doe óch óngerweëgs. Jenauw wie zieng famillieë. Ze zunt noeëts aakome. Bij ’t kruuts ligke blomme. Brent ing keëts. D’r hinger likt e kloeëster  woa noen lu woeëde. Die óch boese de jrenze va hön hemet zunt. D’r Hannes zetzt ziech d’r helm aaf. Ing bus hilt aa. Ing vrauw en e kink sjtieje oes. Ze blieve effe sjtoa. ’t Junke plukt e maizus-je in ’t jraas. Lekt ’t bij ’t kruuts. D’r Hannes jieët ‘m e pitsjoog. ’t Junke laacht. Zoeë winnieg mit zoeëvöal versjtendnis. Heë leuft durch. An de hank van zieng mam. ’t Kloeëster eri. D’r Hannes zetst ziech d’r helm werm óp. De bee drieëne. De jesjiechte va zieng famillieë vieët mit. Inne daag um sjtil tse zieë. Doeëdsjtil. D’r sjien va vrid. Mieë wie tswai menute.