Lieëw

D’r mond joenie. Nog jet va foesbal. Wie sjun? Dat is de vroag. Lankoes in d’r sjtool? Of sjpringe, hel keëke? D’r Ralf wees ’t nit. Heë wil óch nit ’t iedee han va dizze foesbal is besser wie nuuks. Ze hant reët dróp. De jong vrauwlu. Hollendsj óp d’r aaval. Kries te ing dri. Ejaal, wens te mar zelver ing mieë maats. En da de hofnoeng mit al die jonglu hinger d’r bal aa. Dizze mond jonge en meëdjer. National League en WK. Ing sjpas um tse zieë. Ze danse. Wingende peëdssjtets. Roeë bakke va joegend. In de sjtadions weëd jezónge. Sjun lidjer. De hoeëg tuen valle óp. Koom fleute.
D’r Ralf zitst nog in d’r sjtool. Evver nit mieë lankoes. Heë wil wase in ’t tournooi. En d’r bal hoeëg haode in d’r jaad broecht nit va hem. Doabij, de vrauwlu kanne dat besser wie hem.
’t Oranje is misjien nog jet bleech. Mar nit versjaose. Jans in ’t hats. Meëdjer en jonge. Ze sjenke vräud. Ze sjenke mód. Mörjezon.
Inne klinge hup, klinkt oes d’r mónk van d’r Ralf. Ins zal d’r lieëw werm brulle.