Dekke

’t Koensfes in d’r tseptember is vuur ’t Bertie en d’r Wiel inne bejrif. Jiddes joar noa dat dörp. Inne daag tusje kuunsler. Dis joar jans jet bezóngesj. Versjillende kuunsler hant jet mit Woodstock jedoa. Vóftsieg joar jeleie. ’t Jroeëse fes va leefde en vrid. Sjtiejet óp in ing wólk va vrijheet en versjtendnis. Drievet uvver de janse welt. Umsjwermet óch ’t Bertie en d’r Wiel. Loos de hoare wase en danse in d’r wink. Ze hauwe jraad de sjoeëltsiet hinger d’r ruk. D’r Wiel sjtong zelver vuur de klas. ’t Bertie vong aa in e bucherjesjef. Ing tsiet va jeliech, jing óngersjete tusje de lu. Koeltoer va ’t leëve leëve. Dure en vinstere óp. Plaatsj vuur alle lu. Wiedvoet en kótbij in ing jedanke. Koeltoer va jong lu. E tseeche va jee jewald, jinne krig.
’t Bertie en d’r Wiel blieve sjtoa bij inne kroam mit kleier en dekkens. Zelver jenieënd, jesjtrikd, jevliet. Ing jroeëse foto hingt an de wand. Ing vrauw en inne man umerme ziech. Ing dekke umjesjlage. Ing foto die de welt rónk jong. E meëdje en inne jong zitse óp inne zokkel. Mit jietare en ze zinge. Jennis Joplin, Joe Cocker, Bob Dylan, Joan Baez. ’t Bertie en d’r Wiel kanne ze nog allenäu. Alles wat naam hauw woar d’rbij i Woodstock. Bobby McGee klinkt. ’t Bertie veëgt ziech ing troan aaf. Ze duie ziech en danse. Dat jeveul va doe jeet nit voet.  De vrauw van d’r kroam kiekt mit sjtroalende oge.
‘Dis tsiet hat dat jeveul va doe hel nuedieg,’ zeët ze.
An d’r sjloes van d’r daag junt ze werm noa heem. Bij d’r kroam hat d’r Wiel ziech ing dekke jejole. I bónkte klure. Blomme dróp.
‘Vrid,’ zeët de vrauw. ‘Bis ’t nieëks joar.’
Ze jieët d’r Wiel ing blom.
’t Meëdje en d’r jong zinge.
‘With a little help from my friends’
D’r Wiel laacht. Sjtikt de blom ’t Bertie in de hoare.