Zonnieje zóndieg

Inne zóndieg mit herfsklure in de zon. Sjpatseerjengere óngerweëgs. Bilder va paddesjteul. Apparate kniepse. In d’r beusj ruucht d’r herfs. Fietsere i kótte bókse. Terrasse völle ziech in d’r daag. Dusje mit jlazer herfsbók. Inne depe jesjmak in zommertemperatoer. De neer zon vermiesjt de klure mit jet lieëtroeë. De lu wille eroes. Inne sjtats zommer keure.
I tente sjalt moeziek. Oktoberfes. Beer lietere jewies. Dierndele en lere bókse. Oessjnitte en helpe. De temperatoere sjtieje. Lang bis in de depe naat.
In ’t park voort e kinke de endjer. D’r pap en de mam maache inne ‘selfie’. Um tse verware bis lang noa d’r herfs.
In d’r zaal van ing wieëtsjaf zitse jet lu. Ze loestere noa moeziekante en inne sjriever. Ze sjpille en leëze van oes eje vräud. Moeziek en wöad. Ze klinke. Tsezame inne toeën. Ing wólk va herfsklure drieft durch d’r zaal. De lu neëme ’t mit noa a jen duur. Um ’t tse vertselle. Wie zonnieg inne middieg kan zieë. De moezieker en sjriever junt noa heem. Ze zient ziech werm. In alle joarestsiete.