Klöts

’t Kristreffe hat aajevange. De lu oes d’r trengel bij ’t Traud en d’r Harie. D’r veerde zóndieg van d’r Advent. Inne krisboom oeszukke. Ze hant inne jroeëse jaad. Deë likt die daag vol mit krisbeum. Ze zunt d’r allenäu. ’t Lies en d’r Joeëhan. D’r Wiel en ’t Bertie. D’r Hannes. En d’r pap. Ze kenne ziech al lang. Zoeëvöal joare. Joar in en joar oes. De klok rónk. Kalenderblad noa kalenderblad. Va fes noa fes. Tsezame óp eje aad en wies. D’r Joeëhan en ’t Lies. D’r sjwungel van de sjtroas. D’r Hannes óp d’r fiets. D’r trit noa d’r horizon. ’t Bertie en d’r Wiel mit hön klingkinger. Ing ieëwieje kingertsiet. D’r pap van de döatesj. Zieng engele. Sjtikt sjtrak de veerde keëts aa. Ze verzammele ziech rónk d’r krisboom. Jezeënd mit Glühwein. Sjtiegt jet. Inne tietsj óp d’r kop. Zoeë junt ze óch noa heem. De beum drage ze mit. Heem sjlunt ze e kruuts drónger va tswai latse en óp de ekke klöts-jer. Sjun sjnak weëde de beum i hoes jezatsd. Alling deë van d’r Joeëhan nit. Deë wiebelt jet sjeef. D’r ieëtsjte vlók sjtiegt langs d’r boom eróp. ’t Lies zetst ziech óp de kneie. ’t Bekiekt ziech d’r vós ins. Vanónger d’r boom sjalt inne laach.
‘Doe has de klöts an de aovezie jehouwe.’
Went ’t Lies ónger d’r boom oessjravelt, kiekt d’r Joeëhan ‘m mit jroeëse oge aa. ‘Klots miech mar aa,’ zeët ’t Lies.
Oane jet tse zage jeet e mit d’r boom eroes. Bis óp d’r hof. D’r inne vlók noa d’r angere. ’t Lies sjteet in ’t duurjesjpan. Sjleet ziech e kruuts.
‘Has te ’t jezieë Joeëhan? Oane klöts.’
D’r Joeëhan sjwiegt. Dat zal e de krisdaag dökser tse hure krieje.
Tswai krisdaag. Ee kruuts. Veer klöts. Dat uvverleëft e wal.