Meter vuur meter

In de winktertsiet vilt vuur d’r Hannes nit vöal tse fietse. En mit de fesdaag al jaaroes nit. Jister óp Nuijoarsdaag hat heë inne sjpatseerjank jemaad. Ónger ing sjtrak blauw loeët. Wiesbevroare eëd. Went e jefietst hauw, woar e óngerweëgs i jrauw weer tsereët kome.
‘Vier woeëne óp e sjun sjtuks-je eëd,’ bedaat e ziech.
Inne sjunne sjpatseerjank. Mit hei en doa Jelukzieëlieg Nuijoar wunsje. E jlaas aajstoeëse. Poefele aese. Zoeë roetsjet d’r ieëtsjte daag van ’t nui joar verbij. Hu wil e doch e kling sjtuks-je fietse. Nit tse vrug. Midde óp d’r daag vilt de temperatoer mit. Heë mós wal jód oeskieke. Óp de weëg ligke nog jans jet raeste van ’t vuurwerk. Heë lieët ’t hinger ziech. Jenauw wie ’t aafjelofe joar. Mit d’r fiets vieëts te vuuroes. Hingerruks fietse jeet lestieg. De ieëtsjte kilometere vuur ’t komende joar. Ónjewis wievöal nog kome. Meter vuur meter noa vure. Ummer mieë voet va wat hinger diech is.
Noa e sjtundsje vieët e werm tseruk. Doa woa heë hu de ieëtsjte tritte maachet. Woa zoeëvöal bejon. Wat nog ummer mit hem mit fietst. Zoeëvöal joare. Ze blieve. D’r leëvenstoer.