Sjting

Ze woare mit vöal. Jude, Roma, Sinti. Aafjeveurd noa d’r doeëd. Vuur jidderinne va hön likt in e monument inne sjtee. Hóngedveerdoezend sjting. Verdeeld uvver jans jet plaatsje in ’t land. Uvveral e monument um nit mieë tse verjaese. ’t Darf noeëts mieë passere. Wiese sjting, sjtil zunt ze. Mar sjwieje nit. Sjienge lit um d’r waeg va vrid tse tseje. Vunnef-enzivvetsieg joar jeleie koam inne sjloes an deë sjreklieje krig. En ummer nog mós ’t vertseld weëde. Loert ’t jevoar va haas. Iech en nog ins iech. En d’r angere kaod losse.
Jods-jedank losse lu ziech hure i wöad, i moeziek. Ze loestere noa de name van de Sjtolpersjting. Neëme ze mit noa heem. An duur hange de ieëtsjte sjlingere óp. Klone hinger de vinstere. Nog effe, da rolt ing vasteloavendsdekke va sjpas ziech oes. Ing dekke um ziech tse werme an de sjpas. Um ziech heem tse veule i vräud.
Los ze nit bedekke, wat ‘t monument vertselt. Zörg vuur ee.
Inne sjtee van ’t hats. Mit hats. Los ’m sjienge.