Va binne oes

In ’t noajoar trukt d’r Jean de vuejel noa ’t zude hingernoa. Um jet van ’t zommerlieje tse veule. Um jet va klure tse preuve. Um mit tse neëme noa heem i zie atelier.
Heë veult ’t vrugjoar kome. In ’t sjpel van d’r Vasteloavend. Dat trukt. Heë jeet de vuejel vuur. Tseruk noa heem. Woa de hoezer jetseerd weëde. Veëdieg vuur ’t jroeëse sjpringe. Hatslieje zinge. Mitee danse.
Hinger vinstere hange plakkate mit e laachend meëdje. Sjtroalend sjun. Klure herlieg. Vräud verzicherd.
D’r Jean wil noa heem. Heë wil moale. ’t Zude-jeveul oessjtrieche. De kóffere lieët e in d’r jank sjtoa. E jroeës vel papier rolt e oes uvver jen eëd. Moale wil e. Lu in alle tsoate. Ainfach vroeë. Sjun vanoes ziechzelver. Jidder óp ziene eje aad en wies. Va binne oes sjtroalend sjun. Herlieg eje kluur. Vräud in eje name verzicherd.
Heë moalt ze mit vluejele. Drieve óp  Vasteloavendsvluejele ’t vrugjoar eri.
D’r Jean danst durch zie hoes. ’t Vel papier hingt an de vinster. ‘t Vrugjoar is óngerweëgs. Mit vluejele.
Koom eri. Uur allenäu.