Liela

In ’t tsimmer van ’t Bertie en d’r Wiel sjteet inne pot mit veer hyacinte. E jesjenk van ’t warehoes. Kót vuur de hamsterwoed. Liela kluur. Hön jedanken junt tseruk wie hön tsimmer ing bónkte kluur woar va paars, oranje, jreun. Maïs-tejele en jrungskiste. Bis deep in de naat bijenee zitse óp kussens. Mit jietare, zinge, kalle. Filosofie drievet óp ing wólk durch ’t tsimmer. Doe loze ze al uvver vierusse. Die oeëts de welt zouwe kanne endere. D’r Homo sapiens in e anger aazieë.
Dizze mörje zunt ze al vrug óp. ’t Bertie hat  d’r sjtool van d’r Wiel jetseerd. De kroeën bliet in de kas. De klingkinger en kinger zinge uvver internet. Hant e hudje óp. De jesjenker óngerweëgs. D’r jeboertsdaag diejietaal.
’t Tsimmer völt ziech mit d’r jeróch van de hyacinte. ’t Mörjens jet sjterk. Hat de uvverhank. In d’r daag vermiesjt e ziech mit d’r leëvensoam van ’t Bertie en d’r Wiel. Liela in d’r jeróch va leëvensoam. Wat e bild. In alle tsiete. Um deep i tse oame.
’t Bertie en d’r Wiel kieke ziech aa. Liela in de tsiet. Hu vrugjoar. Inne sjunne daag um jöarieg tse zieë.