Mód

De tsiedónk likt óp d’r dusj. D’r Joeëhan leëst. Ejentlieg jieët ’t mar ee nuits. Jet wat jing kroeën verdeend. Daaglang binne zitse. D’r hónk alling eroes in d’r jaad. Ing jong vrauw van ing sjtroas wieër zetst óp donnesjdieg de waar a jen duur. Ze wirkt in e jroeës waarjesjef. ’t Lieza zitst in d’r sjtool bij de vinster. ’t Puzzelt. D’r Joeëhan jrielaacht.
‘Loester ins Lies, wat hei inne sjrieft: inne meter vóftsieg oeseree, ’t jieët lu die nog noeëts zoeë kót bijenee zunt jeweë.’
Heë sjteet óp en wil zieng vrauw de tsiedónk losse zieë.
‘Nae, Joeëhan. Nit kótter bij. Inne meter vóftsieg.’
Heë bliet sjtoa.
‘Inne meter vóftsieg? Inne meter nuunenvieëtsieg is óch jód. I kriesis tselt jiddere tsentiemeter.’
Ze laache. Heë zetst ziech werm.
‘E woad wat mit ing ‘k’ bejint en…’
D’r Joeëhan lieët ’t Liesa nit oeskalle.
‘Korona, kriesis, karantaine.’
‘Nae man, dat sjriefs te nit mit ing ‘k’.’
‘’t Is doch ejaal. ’t Klinkt waal zoeë.’
‘Klinkt zoeë? ’t Zunt sjlim wöad. Nit um aa tse hure.’
D’r Joeëhan sjleet ’t letste blad um.
‘Karantaine. Iech wós nit dat iech Franzuesiesj kank kalle.’  
’t letste blad van de tsiedónk is bauw leëg. Kling in e eks-je sjteet jejsraeve: ‘Jet um tse tseechene en tse klure’. Heë pakt inne viltsjtift oes ’t sjaos van de kas. Sjrieft mit jroeëse lettere dróp: HOD MÓD. Dat hingt e an de vinster. ’t Lieza kunt neëver ‘m sjtoa. Lekt inne erm bij ‘m uvver de sjouwer.
‘Kótter wie inne tsentimeter,’ zeët ‘t.
Ze kieke ziech aa mit sjpraechende oge.
‘Hod mód.’