Krans

Hu weëd inne krans jelaad. Veer mai. Jedanke an de jevallene. Jesjtórve vuur d’r vrid. E jesjenk vuur lu. Die hingerblieve. Bis óp d’r daag va hu.
D’r burjemeester en d’r vuurzitsender van d’r oranjeverain legke d’r krans. Wied jenóg oeseree. Oane jediechte, moeziek. Waal sjtilte. Vöal sjtilte. Langer wie tswai menute.
De lu blieve heem. Hinger vinstere brenne keëtse. ’t Dörp i rouw. De sjtroase leëg. E jediech. D’r raes va joare. Mörje ’t fes va vrij.
Kinger sjtimme klinke. Intsel noa de sjokkel. Tswai óp de wip. Famillieë-jruupje in d’r zankbak. Vuur d’r knoevel jing plaatsj. De hoed wil wermde.
Los ós zinge. Sjtriechel in de tsiet. Verjengliegheet verjeet.
Joa zinge. ’t Leëve inne krans. ‘t Fes va vrij.