E jesjprieëch

‘Wie jeet ’t mit diech?’
’t Bertie van d’r Wiel belt mit zie broar.
‘Vuurzichtieg aa wa Bertie. Wens te wied in de achtsieg bis, móts te jód oeskieke.’ ‘Kries te d’r daag um?’
‘Hei i hoes zunt wie uvveral de bekankde rejele. Jee bezuk.’
‘Vilt diech dat nit sjwoar?’
‘Mieng doater holt vuur miech de waar. En de klingkinger zien iech óp ’t internet. Wieër zits iech jeer an d’r dusj. Vadoa kan iech wied kieke. Óp d’r autowaeg vare noen mieë autoots. Ummer jet tse zieë. Dizze middieg weëde hei an duur Heino-lidjer jezónge. En inne hoeëgwirker lieët bezuk langs de vinstere joa. Wen iech noa reëts kiek zien iech d’r kirkhof. Doa is óch mieë betrieb wie angesj. Sjaad vuur de famillieë. Die darve mar mit e paar man bis ’t jraaf  kome.’
‘Mar broar, vings te dat nit verveëlend. Inne kirkhof.’
Heë laacht ins.
‘Mie leef sjwester, zoeëlang iech ’t zelver nit bin.’
‘De tsiet vilt diech zoeë te hure nit tse lank’.
‘Nae, iech han miene visjbak en miech noen kanariepietjer aajesjafd. Doa bin iech mit an ’t kweke. In inne körf hei óp ’t tsimmer.’
‘Da has te leëve in de boed.’
‘Ao jee joa. Iech darf nit klage. Doe wits ’t nit mieë zoeë jód, mar iech bin auwer. Iech kan miech d’r krig nog jód entzinne. Doe woare vier sjlimmer draa. Wie is ’t bij uuch?’ ’Vier hant ’t sjun mit ós tswai. Iech mós diech de jrus doe van d’r Wiel.’
‘Danke. Óch de jrus va miech. Zaan mar dat iech de vuejeltjer los fleute.’
‘Joa broar en d’r Wiel d’r laudie.’
Ze laache ins hatslieg.
’Bis de nieëkste kier.’
D’r broar fleut ins. De vuejeltjer in d’r körf dunt mit.