Jriep

Tswai joar jeleie zunt ze d’rmit aajevange. De jonge va vruier oes de tsiet van de jonge-sjoeël. Ze treffe ziech in ’t vrugjoar en in ’t noajoar. Inne daag ónger hön. Óngerweëgs i hön erinneroeng. Vertselle, laache. Sjpatsere, zitse. An d’r dusj, óp ing bank. Joa vuural in ’t vrugjoar bij d’r Pee. Deë woeënt bij inne jroeëse busj. Doa sjteet ing bank. De jruëtste van de welt. Zoeëvöal plaatsj. Mar ze zetse ziech doa ummer óp, kót bijenee. Komiesj. Zoeng jroeëse bank en e truubje va vunnef man teëjenee. Noen in ’t vrugjoar is ’t werm ezoeë wied. Evver óp deë leëftsiet.’t Is tse riskant. Inne janse daag aafsjtsand haode. Kalle durch e mónkkepje. In inne auto mit plastic roete tusje de sjteul. En da óp die jroeëse bank. Wied oeseree. Dat is jee jezich. Nae, ze wade bis werm plaatsj is. Kót bijenee. Wie hön erinneroeng. Oes de tsiet van de A-jriep. De sjoeëlbanke woare doe ing tsiet leëg. Die hant óp hön
jewaad. Zoeë óch de bank in d’r busj. Hön plaatsj bliet werm. In de tsiet.