Alle

Mit de Oeëstere sjtónge ze in d’r vuurjaad. Noen bij dat sjun weer hingenum. Inne daag lang vuur d’r vadder. D’r Wiel neumt ziechzelver lever pap. Kót en duudlieg. Zoeë wil e zieë. I zie leëve. Dat mitjeëve a zieng kinger. Noen de klingkinger. Hön alle sjunheet sjenke mit wat wöad óch mar i ziech kanne han. Roem woa plaatsj is vuur jidderinne. Wirklieg jidderinne. Woa moeziek klinkt um tse danse i leefde oane sjrai en krawal. Um ziech i heem tse veule.
De kinger hant tsezame veldblomme jeploeëd. Inne krans d’rva jeflieët. Ing kroeën wie i nordlieje leng. D’r bejrós van d’r zommer. D’r langste daag van ’t joar. Hu vuur d’r Wiel. Mit ing kroeën óp d’r kop. Ze danse durch ziene jaad. I leefde. Mit sjun wöad. Ing koens vuur wem ‘t versjteet. Ing plaatsj in d’r jaad. Inne klure-jaad. Alle klure. Alle.