Sjpieëljaad

Jet reëne daag. ’t Is sjtil in ’t dörp. An e inkel hoes hingt ing vaan mit ing sjoeëltaesj. ‘Geslaagd’ sjteet dróp. Jonglu mit e papiersje i jen heng. Um wieër tse joa in ’t leëve. Wieër wie ’t dörp. Um tseruk tse kome in erinneroeng. Misjien bliet inne inkele va hön nog woeëne. Waast lanksaam óp. Sjtikt ing hank oes. Um ’t dörp jet kluur tse jeëve. Mit e pitsjoog noa de manslu óp de bank.
’t Vilt inne fiene sjmies. De banke zunt leëg. Wade óp de zon. Óp de manslu. Die treffe ziech doa jeer mit jód weer. Óp d’r kirchplai sjtópt de sjoeëlbus. Kinger sjtieje oes. Ze laache. De vakans hat aajevange. Tsiet va sjpieële. Lu oes ’t dörp hant óp e sjtuk jraas neëver d’r plai ing sjokkel, ing wip en inne zankbak jezatsd. Me is vroeë mit de kinger. Dat bringt leëve in ’t dörp. Ze rikke hön de hank um ze tse losse wase. Dat broeche de kinger. Ing plaatsj um tse kanne wase. Hön jedanke tse losse sjweëve. Óp de sjokkel durch de loeët. Mit de wip eróp en eraaf. Tusje himmel en eëd. E kastieël tse bouwe. Hön jesjiechte i zank. Ing plaatsj vuur alle kinger. Van de janse welt.
’t Weer kliert óp. Kunt leëve in ’t dörp. An jans jet hoezer hange vane. ‘Sjun vakans' sjteet dróp. Jonglu sjtunt óp d’r plai bijenee. De manslu kome noa de bank. Kinger sjpieële. Boave d’r sjpieëljaad hingt e sjild. ‘Welkom kinger.‘