Alarm

De klap van de brivvebus klinkt. ’t Lieza jeet ins kieke. Het kunt tseruk mit inne folder i jen heng.
‘Kiek, Joeëhan. Reklaam. Jet uvver alarm.’
‘Ao, dat hat d’r hoarsjniejer ziech óch losse aalegke.’
‘Vilt doa jet tse klauwe, da?’
‘Joa de hoare va de plateköp oes de noabersjaf.’
Ze laache ins.
‘Wuer dat nuuks voor ós Joeëhan. Vier weëde al jet auwer. En die bandiete braeche jeer i bij auwer lu. Iech jeleuf dat ’t jans ainfach is um zoeë dink tse bedene.’
‘Dat sjtimt. D’r hoarsjniejer hat ’t miech losse zieë. Doe kries e dink um óp tse duie.’
D’r Joeëhan tseecht noa ing foto in d’r folder.
‘Kiek hei. Um aa tse zetse, duits te óp ’t roeë knuupje. Wen noen jet beweëgt i hoes, jeet ’t alarm aaf.’
‘Wen da ing moes durch ’t tsimmer leuft.’
‘Jee probleem. Hei sjteet ‘t. Alling dinger die sjwoarder zunt wie inne kilo.’
‘En jreun is zicher um ’t oes tse zetse.’
‘Jenauw.’
‘Wat is dat knuupje mit dat huus-je dróp.’
‘Wens te doa óp duits, kans te ’t naats noa ’t huus-je joa oane dat ’t alarm aafjeet.’
‘Is dat woar?’
‘Joa, Lies. Me kan óch inne kammera óphange.’
‘Nae, zoeë dink wil iech nit i jen hoes.’
‘Doa kans te ’t bild va oessjakele. Da zies te alling ónger-tietele. Wen-s doe ’t naats langs leufs, sjteet doa: ‘Lieza in babydol.’
‘Joa Joeëhan, en wen doe langs leufs sjteet doa: ‘Moes va hónged kilo.’
Heë zuet ins.
‘Miauw.’
D’r hónk hat ’t jehoeëd. Kunt oes de kuche.
‘Doe bis ós alarm, wa jong,’ zeët ’t Lies.
D’r folder jeet noa de doeës mit ’t aod papier. D’r hónk ruucht ins draa. Kwispelt mit d’r sjtats.