Winksjpel

De vane mit ‘Geslaagd’ en ‘Sjun vakans’ hat me eri jehold. De sjoeële zunt werm aajevange. De kinger vare mit de sjoeëlbus noa de sjtad. In d’r sjpieëljaad is ’t noen sjtil. ’t Sjild boave d’r i-jank mit ‘Welkom kinger’ hant de manslu van de bank vervange. Ze hant ziech inne naam bedaad. In ’t dörp zunt de letste joare versjillende lu kome woeëne va alle meuglieje zieje. Va wiedvoet en kótbij. De eldere hant werk vónge in de sjtad. Ze vinge ’t sjun um de kinger tse losse ópwase in de rouw van ’t dörp. ’t Bringt leëve in de sjtroase. ‘Alle zieje’ en ‘leëve’ hant ze in inne naam jeduid: ‘Winksjpel’. De vrauw van d’r Dris hat jet blomme rónk de lettere jemoald. E bluiend sjild, wie ze ’t zelver neume.  Ze hant ziech óp de banke jezatsd. ’t Marij kunt jraad verbij.  ‘t Dreët ing jroeëse reestaesj. ’t Sjtoedeert in ’t Hollendsj. Vuur hem zitst de vakans óch dróp.
‘Het gaat je goed,’ zeët d’r Karl mit ing hel ‘g’.
’t Marij laacht ins.
‘Danke, ’t jaat joed.’
De manslu winke noa ‘m. Het jeet mit de bus noa de sjtad en vadoa mit d’r tsóg. Va tsiet bis tsiet kunt ’t e paar daag noa heem. Noa ’t dörp woa het ópwaset. De sjproach die het nog ummer sjprikt. Woa ’t ziech i heem veult. Vuur de lu in ’t Hollendsj is ’t inne van ’t zude. En hei mene ze al jet va Hollendsj tse hure. De bus kunt aavare. ’t Marij zetst de taesj óppen eëd. Het winkt mit allebei de erm boave d’r kop.
‘Winksjpel,’ ruft d’r Karl. ‘E kink van ’t dörp.’
’t Marij bloast ins in de loet. De manslu laache en winke tseruk.