Blad

De bus vieët durch de dörpssjtroas. Hilt aa, nit wied van de banke. An d’r sjloes va de vakans sjtiejet ’t Marij doa–i. Noen sjtiegt ’t oes. E kepje vuur d’r mónk. ’t Is sjtil in de sjtroas. De bus vieët voet. ’t Intsiegste verkier. Het deed ziech ‘t kepje e sjtuks-je eraaf. Sjtikt d’r waeg uvver. De reestaesj in ing hank. De herfs-vakans wil ‘t werm effe heem zieë. ’t Sjtoedere hinger ziech losse. De bucher blieve in de sjtad.
Het kiekt noa de leëg banke. Herfsbleer ligke dróp. E bild va verjoa. ’t Zetst ziech dróp. Ónger ziech alling. Vashaode en loslosse. In de sjtad jeet ’t tempo eróp. Wieër en wieër. Nui kentnisse. Tsouwkónf. Ikome. Óp likt de welt. Joa, dat is zieng welt woeëde. De nuisjieriegheet noa d’r daag va mörje.
’t Raaft e blad óp. Neëver ziech. Duid ’t in de taesj. Um mit tse neëme. Uvver e paar daag. Tseruk noa wat zieng welt is woeëde. Oane de welt hei noeëts hauw kanne weëde.
Joa, e blad um tse verware in e bóch. In de sjtad.