Mónkkepje

’t Is nog ummer eëve sjtil in de jesjefsjtroas. Huekstens ’t vriediegs wen maat is. Dat trukt jet mieë lu. Me huet óch dökser dat de lu ummer mieë jewend weëde um uvver internet tse jelde. ’t Bertie en d’r Wiel hant nit zoeng muite d’rmit dat ’t nit zoeë druk is.  Ze sjpatsere jet rónk. Bekieke ziech de etalaazje. Jenisse de herfszon. Bij ’t bucherjesjef blieve ze sjtoa. Ze junt doa ummer jeer effe eri. Um jet in de bucher tse moeze. An de duur dunt ze ziech e mónkkepje um. In ‘ne ek van ’t jesjef sjtunt sjteul in inne krink. E paar sjteul zunt bezatsd. Ing vrauw vertseld jet uvver e bóch. ’t Jeet uvver alling zieë. Ze vertselt, dat vier leëve in ing tsiet va winnieg oog han vuur ee. ’t Bertie en d’r Wiel blieve sjtoa um tse loestere.
‘Alling zieë kan me óch tusje vöal lu,’ zeët ze. ‘Alling zieë,’ zoeë jeet ze wieër, ‘is nit vuur vol aajezieë weëde. Da junt lu inne hodvas zukke. Um ziech zicher tse veule. Ziech tse sjoele. Kanne hinger lu aalofe die dat oesnótse.’
’t Bertie en d’r Wiel loestere ing tsiet. Ze zunt nuisjierieg woeëde. Ze jelde ’t bóch. D’r man van ’t jesjef laacht vrundlieg. Dat kanne ze an de oge zieë. Óp zie mónkkepje sjteet  ‘t woad ‘iech’ mit inne sjtreep d’rdurch en d’r neëver ’ t woad ‘vier’.
‘Dat ving iech jód jezaad,’ zeët ’t Bertie.
D’r man knikt. Va hinger zie mónkkepje hure ze hem zage: ‘Dat kepje hilt van al teëje, mar nit de zörg vuur ee.’
Mit ’t bóch in ing tuut lofe ze werm an duur. Ze hant ziech óch dat mónkkepje jejole. ‘Zörg vuur ee,’ zeët ’t Bertie d’r man nog ins noa.
Ze lofe durch de jesjefssjtroas. In de herfszon. Jet bleer winge óp. Mit dat mónkkepje óp. Winniejer iech. Mieë vier.
’t Is jraad of mieë leëve is an duur.