Aafsjtand

D’r zin noa inne krisboom kunt lanksaam óp jank dis joar. In de noabersjaf hat jinne d’rva jesjpraoche. Doabij ziet me ziech nit ezoeë döks en wen da, is ’t an duur. Mit d’r nuedieje aafsjtand. D’r pap jeet doch mar ins kieke bij ’t Traud en d’r Harie. Noa hön  krisbeum va dis joar. Wie ummer frisj jekapd. Óppen eëd ligke sjtere wie matte. Angerhaove meter oeseree. Wen me doa-óp treënt brenne lempjer. Zoeë blieve de lu wied jenóg oeseree. E sjtuk vuur ‘m oes lofe ing vrauw en inne man. Ze hant e kink bij ziech. Dat sjpringt va sjteer noa sjteer. D’r pap hat zin um ’t kink noa tse doeë. Heë sjpringt drei sjtere. Da ziet e inne boom sjtoa. Jans alling vuur ziech. D’r pap bekiekt ‘m ziech.
‘Iech nim diech mit. Doe bis d’r richtieje boom vuur dis joar.’
Heë dreët ‘m noa ’t buudje um aaf tse rechene. D’r Harie bejrust ‘m.
‘Has te inne boom vónge?’
‘Joa, deë sjtong doa zoeë vuur ziech alling.’
’t Traut zetst e jlaas Glühwein óp ’t tieëks-je.
‘Óch de beum mósse aafsjtand haode.’
D’r pap rikt noa ’t jlaas um ’t tse pakke. D’r sjloek va dis joar.
Flotter wie angesj jeet e noen mit d’r boom noa heem. ’t Kink sjpringt nog ummer va sjteer noa sjteer. Ze sjtroale. Ónger de vus van e kink. Oes, aa. Lit óngerweëgs. D’r pap kiekt nog ins d’rhin. Da leuft e durch. D’r boom in de heng. Jreun van alle tsiete.
Heem sjtikt e de dreide keëts aa. D’r boom likt in d’r jaad. Óp sjtere-aafsjtand noa krismes.