Poer

’t Is zóndiegmiddieg. Uvver bauw ing waech is ’t krismes. Dat doert nog effe. Ejentlieg nog wied voet. Vuur d’r pap veult ’t ziech jiddenfals wieër aa. Wieër wie ’t angesj zouw zieë. Heë deed ziech d’r jas aa. Knubt ing sjal um d’r haos. Maat inne sjpatseerjank. I de sjtroase is ‘t ruiieg. D’r maat likt verlosse d’rbij. Jet dennebeum hat me neerjezatsd. De lempjer brenne al. Bleech lit. D’r tusje sjteet inne sjtal. Mit bilder. De kris-jesjiechte. Durch inne kuunsler jezeëgd oes boomsjtem. ’t Hoots kan me ruuche. Ainfache fiejoere. Tseruk noa wie ’t oeëts bejon. Poer. ’t Sjprikt ‘m aa. De winkter-rouw. Ing tsiet bliet e sjtoa. Heë huet sjtimme hinger ziech. Drieënt ziech um. Jeet wieër. Plaatsj vuur anger lu. Kótbij d’r sjtal. De jesjiechte tse veule. Durch tse jeëve.
’t Weëd jet frisjer. D’r pap jeet werm noa heem. In ’t tsimmer ziet e ’t tsefort. D’r adventskrans is leëg. De keëtse zunt voet. Ze sjtunt in d’r jaad. I sjtalluete. Drei keëtse brenne. D’r krisboom is reëtóp jezatsd. Hinger d’r boom huet e sjtimme.
‘Pap, opa. De veerde keëts vuur diech.’
Heë sjtroalt. Ze kome hinger d’r boom oes. De döatesj, kinger en manslu. De krismes is vuur hem kótterbij kome. Kótter wie ing waech.
Heë sjtikt de letste keëts aa. Tsezame noa krismes. Óp sjtere-aafsjtand. Dag mam. Oma. (gotop}