Lok

Aavangs fibberwaar. Ze vinge dat ’t lanksaam aa tsiet weëd um rónk d’r kuchedusj tse joa zitse. De tswai breur. Aintseljenger i jans jet óptsug. Alling óch dis joar jinne óptsóg. Vurriegs joar zunt ze nit wieër kome wie de kuche. Óptsóg óp al-aafsjtand rónk d’r dusj. Óch noen likt e jroeës sjtuk papier óp d’r dusj. Um iedeje óp tse sjrieve vuur d’r óptsóg. De pen krient ze nit óp ’t papier. Me huet wal ’t klikke van ’t penne-knuupje. ’t Hulpt nit. De flesj sjteet mit tswai jleës-jer midde óp ’t papier. Óch die bliet tsouw. Ze kieke ziech aa. Zitse teëjenuvveree. An de kopse zie van d’r dusj.
‘Nog ummer lockdown,’ zeët d’r Allewies.
Zie broor kiekt ‘m aa. En zeët ‘m noa.
‘Lockdown.’
De oge weëde jroeëser. Jet va laach kunt i zie jezich. Heë vingt aa mit de heng óp d’r dusj tse trommele. Óch d’r mónk deet mit.
‘Trom, trom, tromderom, tromderom, deromderom.’
Dat deet heë e paar moal hingeree.
‘Has te ’t durch Allewies?’
Deë sjud d’r kop.
‘Dat is d’r Lokmarsj. Doa vingt de harmonie mit aa wen ze inne marsj junt sjpille.’
‘Ao joa. Losse vier dem mar ins prove.’
D’r Allewies trommelt noen óch. Heë hat ’t zoeë durch. Dat broeche ze nit óp tse sjrieve. ’t Intsiegste wat óp ’t papier passeert is d’r dop deë van de flesj jeet. De moeziekalieteet sjtiegt mit de jleës-jer. En wen d’r Allewies noa heem jeet kanne ze trommele, zinge en in inne óptsóg rónk d’r kuchedusj joa. Zie broor vauwt ’t papier óp. Nuuks jesjraeve, alling jet kring van de jleës-jer. E tseeche vuur d’r nieëkste tsóg. Deë trukt. Wienieë dan óch. Al is ’t in de kótte bóks.
‘Trom, trom, tromderom, tromderom, deromderom!’