Selfie

Jisteroavend is d’r Jean tseruk kome. Uvverwinktere in ’t zude. Heë vertrók doa tusje de sjneiklöks-jer. En ziet ze hei óch bluie. Werm heem. I zie hoes mit oesblik uvver de huevele. Dizze mörje maat e inne sjpatseerjank. Heë ziet al jet va Vasteloavend. Hinger ing vinster hingt e bild.
‘Iech bin Vasteloavend’ sjteet dróp.
D’r Jean bliet sjtoa bekiekt ziech ’t bild. Middedri is e aove hats. Hinger de vinster winkt ing jong vrauw. Het  kiekt durch ’t hats. Heë winkt tseruk. De duur jeet óp.
’Bis te werm tseruk, Jean?’
‘Joa, Ulrike. ’t vrugjoar wa.’
Heë wiest noa ’t bild.
‘Bij diech is al jet va Vasteloavend.’
’Joa, ’t is e bild um inne selfie tse maache.’
‘Dat is doch jet vuur diech.’
‘Joa, Jean. Vasteloavend. Iech preuf ‘t.’
‘Sjun jezaad Ulrike. Iech preuf ‘t,’ zeët e ‘m noa.
Heë winkt en kiekt nog ins noa ’t bild. Ing tsong is dróp jemoald.
‘Iech preuf ‘t,’ dinkt d’r Jean.
Heem wade de pienzele en verf óp hem. ’t Dóch sjteet jesjpanne veëdieg óp d’r eëzel. Heë wees wat e hei als ieëtsjte jeet moale. E bild mit mung. Die sjpraeche, laache, zinge. Va jónk bis aod. Weltwied. Middedri ’t bild van ing jong vrauw. Went ’t veëdieg is sjtelt e ’t bij de vinster.
‘Vasteloavend iech preuf ‘t’, hat e i bónkte lettere dróp jemoald.
Inne selfie va vräud.
Va jidderinne.