Antwoad

’t Dörp sjtroalt in de zon. De manslu van de bank hant de lampepöal mit vrugjoarblomme jetseerd. Jeël wiese klure. ’t Is Poasje, mar doa hant ze ’t kóm uvver. ’t Jong ejentlieg mar uvver ee dink. D’r krig. D’r Karl vertsellet uvver zieng eje deens-tsiet.
‘Doe zaat me teëje ing hankjranaat e ai.’
‘Dongt uur óch d’rmit tietsje,’ vroaget d’r Math.
‘Nae, dat hant vier mar nit jedoa. ’t Woar al jevierlieg jenóg. De tsiet van d’r kouwe krig. Mar jodsedank is doe nuuks oes-jebraoche.’
D’r Dris klömmet de ledder eróp.
‘Noen weëd ’t evver jevierlieg. En vier hant doch ing tsiet jedaad, dat de kauw oes d’r krig woar.’  
D’r Math rikket ‘m blomme aa.
‘Doe woare de jranate nog aier.’
Ze laache ins. Effe mar. ’t Is mieë inne jrielaach. Wie ze veëdieg woare, hant ze nog bijenee op de bank jezaese. Ze jenaose de zon en vuural de sjun jetseerde sjtroas. Dat vingt óch ’t Marij. ’t Sjpatseert mit zieng vrundin ’t Sietske durch ’t dörp. Ze wole ejentlieg mar inne daag blieve. Mar ’t jevool ’t Sietske zoeë jód, dat ze óch nog d’r tswaide Oeësterdaag zunt blaeve. Ze hant e brifje óp de bank jelaad mit inne sjtee dróp. ‘Bedaankt voor de bloeme.’ ’t Sietske deed d’r paus noa. Het leëst ’t nog ins helóp. Hank i hank lofe ze durch de blommesjtroas. Ing bluiende leefde. Inne poasj-jrós an de welt. Antwoad óp krig.