Normandië

Bleech jeël dörper. Jrieze sjtub wingt óp. Sjtroase nog ummer sjmaal wie i filme van oeëts. Uvver krig en doeë. Vöal doeë. Jong lu. Noen jetseechend i kruutser en inne inkele sjteer. Óp e wiesveld van ier. Jerijd in ónendlieg leed. Oeskiek óp de zieë. Lu lofe rónk. Va wieë en zieë. Ze drage rouw mit ziech mit. Oes respek vuur de tsiet va doe. Oes zörg vuur de tsiet va noen. Óp ’t sjrand sjteet ing juffrauw mit ing klas kinger bij e bild. Dat tseecht vluejele va hofnoeng. Zieële va verbóngeheet. Ze lande in d’r zank. Midde d’r tusje sjtieje oes de eëd failere óp va mód. Jebraad durch lu. Ze koame oes de zieë. Brate vrijheet. D’r pries woar hoeëg. Kirkhöf vol. De kinger lofe mit de juffrauw noa d’r rank van de zieë. Blauw ónger ing lieëte loeët. De kinger sjpreie de erm.  Vluejele va vrid. Óp d’r jeële zank.
Inne man óp leëftsiet bliet bij ze sjtoa. Heë jrust mit e woad oes mieëdere sjpröach.
‘Hallo.’
De juffrauw jrust tseruk.
‘Hallo’.
Jidder vanoes ziene eje klank. Heë vertselt heur, dat ziene pap oeëts hei vanoes de zieë an land koam. Um vrijheet tse bringe. Heë hauw d’r krig uvverleëfd. De juffrauw vertselt ‘t de kinger. Ze jrusse óch. Da lofe ze durch. D’r man kiekt ze noa. Vóssjtep óp ‘t nase sjtrand. D’r man zetst zieng hakke in d’r zank. Teëje d’r krig. Vuur d’r vrid. Heë kiekt d’rhin. D’r bejin van e jediech. D’r sjloes va jewald.
Óch d’r man leuft durch. Hinger bliet e bild. Hakke in d’r zank.