Hiertehónk

’t Is e jesjenk vuur d’r Wiel. Vadderdaag. Va de kinger. Noa e tejatersjtuk. Jesjraeve durch inne jeeslieje hónged joar jeleie. Heë woeët inne wiese raaf tusje sjwatse kroats jeneumd. Heë sjrievet uvver mach va kirch en koel. Uvver leefde vuur d’r herjod en d’r miensj. En vuural dat letste jeet deep in ’t sjtuk. D’r Wiel jeet mit ’t Bertie d’rhin. Ze kome mit d’r tsóg. Lofe langs ing parkeerplaatsj mit vöal auto's. Va jeweun bis jroeëse loeksoes. In de hal is óch jet va koens. Mit vöal jeld. ’t Weëd bewaachd. Lu mit hung lofe rónk. D’r Wiel en ’t Bertie zukke hönne eje hiertehónk. In d’r tejaterzaal.  Ze weëde jejraeve durch de jesjiechte i hön land. Woa ze jebaore zunt en óp- jewase. I bilder va kruutser, brónk, peëd en kaar. En harmonie i moeziek en leefde. Ze zitse óp ing van de ieëtsjte rije. Kanne alles jód mitmaache. Evver mit ópjetrókke kneie. Doch ze kanne ziech lankoes sjtrekke i hön jeveulens.
An d’r sjloes sjlikt d’r Wiel ins. Zieng wöad versjmiltse i verwóngeroeng. Ze kieke ziech aa. ’t Bertie en d’r Wiel. Ze sjlikke tsezame. Hön wónger va dizze middieg. Neëme ze mit noa heem. Werm langs de parkeerplaatsj va de koens. Ze vare tseruk. Mit ’t jesjenk va dizze middieg. D’r hiertehónk mit jesjpitste oere va waach, va träu.
Tseruk noa hönne koens. De kinger.