Hu

Ópins kunt ‘t. Zoene daag. Dat-s te i dieng hemet e sjun vieëdel zies. Inne trengel jeboare. Diech ópneëmt. In deë oesblik. Sjtreumt i tsoate klure va jreun en broen. Himmelsblauw. Jolft.
Deed dinke an e land wiedvoet. I zuudlieje temperatoere. Die noa hei kome in inne hese wink. ’t Jieët diech ’t jeveul dat land bis hei tse zieë.
In ing wei sjtunt sjteul jerijd. Blomme jetseerd. Ing klarinet klinkt. Dreëgt tuen uvver de huevele. Drieft wöad va leefde mit ziech mit. Wóngerlieg.
De lu zunt jereurd. Dankbaar e deel van deë oesblik tse zieë. Rónk tswai lu die ‘joa’ teëjenee zage. Koens va versjtoa. I bilder, moeziek, jediechte.
Ópins kunt ‘t. Hu is deë daag doa. Um d’r sjtoots vanee tse dele. Tse drage. Oes tse losse winge.
Hu is d’r daag. Um tse zage ‘iech hod va diech’. D’r dreum vuur alle daag. Vöal jeluk uur tswai. E fes zuudlieg an duur. Hei in ós landsjaf.
Hu is d’r daag. Um d’rbij tse zieë. Leëvenssjtoots.
Inne sjoeës.