Roeë

De vuurduur sjteet óp. D’r Jean zitst óp 't sjtuupje.  In de wei teëjenuvver zie hoes sjpilt de harmonie. Loestieg en freulieg. 't Sjleet uvver óp de lu. Ze zitse róngserum. Ze aese en drinke jet. De temperatoer is nog ummer zommerlieg. Zoeëwie bauw d'r janse zommer va dis joar. In de noadaag van d'r zommer viert 't dörp e fes. E paar joar woar ’t lestieg durch de pandemie. Noen kan ‘t oane probleme. Jisteroavend woar óp d'r kirchplai e tejatersjtuk. 'D'r loestieje Loewie'. Mit sjpillere oes d'r trengel. Ze sjpille ‘t al jet joare, mar ‘t deed ‘t ummer jód bij de lu. Dat ainfache sjprikt d'r Jean waal aa. Heë bekiekt 't ziech van inne aafsjtand. Zoeëwie heë óch noa zieng sjilderije kiekt. Bij 't moale d’rtusje durch jet sjritte noa hinge maache. ‘t Janse uvverzie. In de rouw van d'r aafsjtand. En dat moale. Al mennieg kier hat e ‘t bild van ‘t weiefes i pienzelsjtrich jevange. Joar noa joar. De hiezieje lu, moeziek, wei, obsbeum. Heë óp 't sjtuupje. Jiddes joar angesj. Mit ‘t zelfde vroeë jeveul. I nui kluur. Mit vräud jemiesjd óp zie tablet. In de wei sjtiegt de sjtiemoeng. Hei en doa sjtunt ze al óp de sjteul. Ze zinge mit. Ing hel sjtim klinkt.
‘Doe muets nog Loewie heesje en roeë hoare han’.
D’r Jean wees nit óp wem ’t sjleet. Misjien óp d’r Loewie va jisteroavend. Ejaal. Heë laacht ins. Roeë. Kluur vuur zie sjilderij. Doa zal e mit aavange.