Sjirm

Dis joar kanne ze nit mit d’r fiets noa ’t koensdörp joa. ’t Sjmiest jet. Nit plezerieg um durch dat weer tse vare. ’t Bertie en d’r Wiel junt mit de bus. Bekieke ziech de nase welt va hinger de vinster. Zient ’t dörp noen óch flotter kótterbij kome. ’t Bertie hauw ziech vuur alle zicherheet d’r sjirm mitjenoame. Wen ze oes-sjtieje zient ze ’t al. D’r sjirm kan ejentlieg tsouw blieve. Uvveral sjtunt parasols en jroeëse sjerme. Bij ’t ieëtsjte hoes is ónger inne sjirm e jroeës dóch jesjpanne. Doa-óp hat d’r kuunsler koare en koareblomme jemoald. D’rboave i blomme lettere: ‘Los ’t koare bluie. Teëje d’r honger. Jidder zes tsekonde sjturft e kink van d’r honger.’
D’r Wiel zeët teëje ’t Bertie: ’Losse vier mar  nit oes-rechene wievöal dat óp inne daag is.’
D’r kuunsler kunt jraad eroes. Heë hat ’t jehoeëd.
Mit inne zuet zeët e: ‘Vóftsingdoezend.’
In de heng hat e pienzele. Heë moalt ’t koareveld jroeëser. ’t Bertie en d’r Wiel lofe durch. D’r zuet van d’r kuunsler neëme ze mit. Langs de hoezer. Ze zient nog mieë sjirme woa koenswerke ónger sjtunt. Roepsjbeng va tanks die miepmopvluejele krient. Jewere va klai woa-oes fleute va vuejel klinkt. Inne film sjwats wies, oane klank, mit dansende kinger weltwied bijenee in ‘ne krink.
In ing tent zinge ing vrauw en inne man mit jietaarmoeziek. E lid uvver blommekinger. Teëje d’r middieg junt ze werm noa heem. Ze neëme i jeveul de sjirme en bilder mit in ‘ne  zuet va langer da zes tsekonde. Die sjirme blieve oes-jeklapd.
Sjmies va verdris. Blommekinger i sjwats wies. I moeziek sjtil. I hofnoeng tse hure.